Alkaria

Llei de Transparència

LLEI DE TRANSPARÈNCIA 2020

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’organització aporta les següents dades:

Les entrades econòmiques rebudes per en l’exercici 2020 han estat de 71.925,93€

 

Relació de subvencions públiques

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda: 28.728,45 €

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 6.157,57 €

Ajuntament d’Abrera: 2.649,03 €

Ajuntament de Vic: 4.000 €

Ajuntament de Mollet del Vallès: 3.058,13 €

Ajuntament de Barcelona: 500€

Ajuntament de Granollers: 3.118,43 €

Ajuntament de Malgrat de Mar: 1.700 €

Beca Devreporter: 2.000 €

Organització Interna

Cap membre de la junta directiva percep cap retribució en l’exercici de les seves funcions de junta.

El Coordinador General percep una aportació de 2.500 € anuals en concepte de dietes compensatòries per la seva tasca de caràcter voluntari.

La auxiliar de coordinació general percep una aportació de 2.500 € anuals en concepte de salari.

El responsable de Comunicació percep una aportació de 500 € anuals en concepte de dietes compensatòries per la seva tasca de caràcter voluntari.

Els Coordinadors Expatriats de projectes tenen una relació contractual amb l’organització a través d’un contracte de voluntariat i no perceben cap remuneració econòmica a excepció d’una quantitat raonable en funció de dietes compensatòries per despeses personals relacionades amb la seva participació en el projecte.